2012-11-02 15:32:42
VI Europejskie ?wi?to Bursztynu - Wielu?
W dniach 10-12 sierpnia 2012 r. Stowarzyszeniu Kolovrat bra?o udzia? w kolejnej, ciekawej imprezie historycznej, czyli VI Europejskim ?wi?cie Bursztynu w Wieluniu.

Atmosfera i pogoda dopisa?a, dzi?ki czemu uda?o si? sprawnie zrealizowa? wszystkie plany dotycz?ce ?wiata Bursztynu. Zar?wno zaprzyja?nione, jak i nowo poznane Dru?yny rekonstruktor?w stan??y na wysoko?ci zadania, pozwalaj?c publiczno?ci na zetkniecie si? z wieloma ciekawymi wydarzeniami. Przybycie karawany rzymskich kupc?w z namiestnikiem w eskorcie legionist?w sprawi?o, i? odby?y si? mi?dzy innymi wy?cigi rydwan?w rzymskich i celtyckich o randze mistrzostw Polski. Odby?y si? tak?e pokazy konnej rewii, walk gladiator?w i wojownik?w, a tury?ci mieli okazj? skorzysta? przy tym z szerokiej oferty przygotowanych zabaw, takich jak konkursy rzutu toporem, oszczepem, czy rodzinne mistrzostwa poszukiwania bursztynu. Jeden z cz?onk?w naszej dru?yny, Grzegorz Janicki, zdoby? drugie miejsce w turnieju walk ulegaj?c tylko naszemu przyjacielowi J?drzejowi z Pozna?skiej Dru?yny Woj?w Wataha. Mieli?my tak?e przyjemno?? wzi?? udzia? w przygotowaniu i przeprowadzeniu pokazu fireshow.

VI Europejskie ?wi?to Bursztynu w Wieluniu ubarwia?y tak?e koncerty muzyczne, liczne stragany kupieckie oraz szeroka oferta przedniego jad?a. Wielu? powita? nas bardzo serdecznie i jeste?my szcz??liwi, mog?c dopisa? ?wi?to Bursztynu do listy naszych ulubionych imprez historycznych.
VI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - WieluńVI Europejskie Święto Bursztynu - Wieluń
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.