2009-09-01 19:24:12
Ksi???ce miodobranie i Zjazd Woj?w Wczesnosredniowiecznych
Pomys? zorganizowania zjazdu woj?w narodzi? si? ju? na pocz?tku istnienia stowarzyszenia Kolovrat. Pierwsza edycja po??czona z Ksi???cym Miodobraniem - cykliczn? imprez? odbywaj?c? si? w Kaliszu od kilku lat - odby?a si? w dniach 29 i 30 sierpnia 2009. Wsp??organizatorem wydarzenia by?o Muzeum Okr?gowe Ziemi Kaliskiej. Impreza w kolejnych latach przerodzi?a si? w samodzielny festiwal kt?ry z du?ym zapa?em kontynuowali?my.
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.